Disclaimer

Nederlands


RDD HitRadio NL is een volledig particulier initiatief en heeft in zijn geheel geen zakelijke belangen en doeleinden.

RDD HitRadio NL draait via het radioplatform en onder de Licentie en nadrukkelijke voorwaarden van RADIONOMY SA. en Conform haar eigen Terms & Use en de Algemene Voorwaarden stelt Radionomy zich aansprakelijk voor alle kosten inclusief auteursrechten en naburige rechten, RDD HitRadio NL accepteert hier dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor onder verwijzing naar de [Overeenkomst] zoals overeengekomen met Radionomy en RDD HitRadio NL.
RDD HitRadio NL verklaart hierbij dat al zijn content op de servers van Radionomy volledig legaal en met 100% (schriftelijke) toestemming van de betreffende uitgevers is geplaatst en uitsluitend wordt aangewend ter promotie hiervan.

Alle content, door RDD HitRadio NL gebruikt en geplaatst op de RDD HitRadio NL website, te noemen: foto's, video's, logo's, links naar andere websites, en alle andere content is volledig legaal en met volledige toestemming van de betreffende uitgevers.
Deze contenten worden dan ook uitsluitend gebruikt ter promotie, zoals overeengekomen met de betreffende uitgevers en worden daarbij uitsluitend door RDD HitRadio NL gebruikt voor eigen gebruik. RDD HitRadio NL stelt zich dan ook geheel niet aansprakelijk voor verspreiding en/of illegaal kopieren door derden.

Deze Website valt onder de volledige verantwoordelijkheid van RDD HitRadio NL, DinxperFM is hierbij op geen enkele wijze betrokken en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud op deze pagina.English


RDD HitRadio NL is an entirely private initiative and has no business interests and purposes in its entirety.

RDD HitRadio NL runs on the radio platform and under License and the express terms of RADIONOMY SA. and In accordance with its own Terms & Use and General Conditions Radionomy be liable for all costs, including copyright and related rights, RDD HitRadio NL accept here whatsoever no liability for referring to the [Agreement] agreed by Radionomy and RDD HitRadio NL.
RDD HitRadio NL certify that all it's content on the servers Radionomy completely legal and 100% (written) permission of the publisher is inserted and will be used solely to promote this.

All content used by RDD HitRadio NL and posted to mention the RDD HitRadio NL website: pictures, videos, logos, links to other websites, and all other content is completely legal and with full permission of the publishers.
This contention ingredients are being used exclusively for the promotion, as agreed with the publishers and are being used exclusively by RDD HitRadio NL for personal use. RDD HitRadio NL therefore takes no responsibility for distribution and / or illegal copying by third parties.

This website is the sole responsibility of RDD HitRadio NL, DinxperFM here is in no way involved and can not be held liable for the content of this page.